Click banner để vào website các BM

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Điện tử viễn thông

  • Mạng Neuron, lý thuyết Wavelet áp dụng trong các vấn đề xử lý ảnh
  • Mạch và thiết bị siêu cao tần.
  • Mô phỏng và phân tích các hệ thống viễn thông
  • Các thiết bị thu phát cao tần trong việc truyền dữ liệu

Kỹ thuật điện tử công nghiệp - tự động

  • Các lý thuyết điều khiển tự động, logic mờ, mạng Neuron, áp dụng trong các lĩnh vực công nghiệp
  • Các thiết bị chuyển đổi điện tử công suất
  • Robot thông minh và xử lý tiếng nói