Lịch sử phát triển

Khoa Điện Tử - Tin Học trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng được thành lập vào tháng 08 năm 1998.

Khoa Điện Tử - Tin Học gồm có các bộ môn: 

Bộ môn Điện tử công nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có một cơ sở vững chắc về điện tử công nghiệp. Cụ thể có các khả năng sau:

Bộ môn Điện tử viễn thông

Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Điện tử - Viễn thông sẽ có khả năng:

Bộ môn Tin học