Click banner để vào website các BM

Khảo sát sinh viên về chuẩn đầu ra

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sinh viên ra trường có thể làm việc ngay đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Hàng năm, Bộ môn Điện tử công nghiệp- Khoa Điện tử Tin học thực hiện khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Từ kết quả khảo sát, Bộ môn sẽ cập nhật, hiệu chỉnh chương trình đào tạo, các đề cương chi tiết cho phù hợp.

 

Hướng dẫn SV năm cuối hoàn thành phiếu khảo sát

Sinh viên đang làm phiếu khảo sát

Sinh viên đang làm phiếu khảo sát

Sinh viên đang làm phiếu khảo sát

 

TqT